Book

కన్నీటి గొంతు (ద్రావిడ దళిత బహుజన స్త్రీ కావ్యం)

ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్,

Book

 గోడు
  'రాఁవాయనఁవంతా యిని రాఁవుడికి సీతేఁవవుద్ది అన్నట్టుందిరా ఆడు జెప్పే మాట' అంటే 'యేఁవీగాదు ఆవటాని జెప్పలేకపోయేవా ఆ సన్నాసికి' అంది మా అమ్మ. ఇది చిన్నప్పటిమాట.
  ఆరో తరగతి ప్రవేశ పరీక్షకు చదివిన ఐదో తరగతి వాచకంలోని పాఠంలో రాముణ్ణి గూర్చి ఇలా ఉంది-
   ''నీల మేఘచ్ఛాయ బోలు దేహము వాడు
   దవళాబ్జపత్రనేత్రములవాడు
   కంబు సన్నిభమైన కంఠంబు కలవాడు
   బాగైనయట్టి గుల్ఫముల వాడు''
  ఇది చదివి, 'వాడు' ఉన్నచోట 'దాన' అని మార్చి, నా మరదలు చిట్టిని పట్టుకొని
   నీలమేఘచ్ఛాయ బోలు దేహము దాన
   దవళాబ్జపత్ర నేత్రములదాన
   కంబు సన్నిభమైన కంఠంబు కలదాన
   బాగైన యట్టి గుల్ఫములదాన'' అని చదివితే 'వో యప్పో నీ కొడుక్కి పిచ్చిబట్టిందే' అని ఏడ్చింది.
  రాముడూ నలుపే, నా మరదలూ నలుపే!
  నేను నా పన్నెండో ఏట మొల్ల రామాయణం పూర్తిగా చదివాను.
  పాఠ్యపుస్తకాలలో రామాయణ ఘట్టాలు పరీక్షలకు పఠించాను.
  ఆనర్సులో తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర చదువుతున్నప్పుడు రామాయణ రహస్యాలు చెవుల్లో గుసగుసలుగా వినిపించేవి.
  ఆ రోజుల్లో ఒక అందమైన యువతి చాలాసార్లు కనిపనించేది. లీలగా, కలగా, ఒంటరిగా, ఏకాంతంలో కనిపించేది. నీల మేఘంలా వచ్చేది. మంచులా కరిగిపోయేది. నిండా ముసుగు. అందమైన కుదిరికైన బొమ్మ. రాముళ్ళాగా చిట్టిలాగా నలుపు. నలుపైనా మెరుపు. నాకు ఆసక్తి.
  రామాయణం పాఠం చెప్పినప్పుడు తప్పక కనిపించేది. దూరం నుంచి, అవ్వక్తంగా, అస్పష్టంగా, మసకగా అయినా మధురమూర్తిగా ఉండేది. కానీ భౌతిక రూపంకాదు.
  ఎం.ఏ తరగతులకు పాఠం చెబుతున్నప్పుడు-రామాయణ కావ్యంకానీ, సాహిత్య చరిత్రకానీ-కనిపించేది ఆమె. కిటికీలోంచి దూరంగా వరండాలో నెమ్మదిగా నడచిపోతున్నట్లుగా అనిపించేది.
  రామాయణం మీద నేను పరిశోధన పత్ర రచన చేస్తున్నప్పుడో, నా శిష్యుల శిష్యల పర్యవేక్షకుడుగా రామాయణాలు చదువుతున్నప్పుడో ఆమె వచ్చి ఎదురుగా కూర్చునేది. ఏమీ మాట్లాడేదికాదు.
  నేను 38 తెలుగు రామాయణాలు, సంస్కృత రామాయణం చూశాను. రామాయణ కల్పవృక్షం పూర్తిగా చూడలేకపోయాను. వాటిని చూస్తుంటే జ్వరం వచ్చినట్లుండేది. వళ్ళు మండిపోయేది.
  నేను ఆవేశంతో ఊగిపోతున్నప్పుడు, ఆమె తల నిమిరేది.
  ఆమెను నా 15వ ఏటి నుంచి 72వ ఏటిదాకా చాలాసార్లు చూశాను.
  మొదటిసారి చూచినప్పుడు 20 ఏళ్ళ యువతి. ఇప్పటికీ అంతే! ఆమె యౌవనం సడలిపోలేదు. ఎంత అందగత్తె! ఆమె ముఖం చూపదు. ముసుగు తీయదు. నాకంటేె పెద్దదిగా అప్పట్లో కనిపించిన ఆమె ఇప్పుడు చిన్నదానిలాగా మనుమరాల్లాగా మారింది. ఆమెకు వయస్సు పెరగటంలేదు. ఒకసారి పెదాలు, చుబుకం, కంఠం చూడగలిగాను. పరవశసౌందర్యం. సౌందర్యపారవశ్యం. ఒకసారి తల, నుదురు, కళ్ళు చూశాను. మెరుపులు! కళ్ళు నులుంకొన్నాను. ఆమె కళ్ళు వర్షించాయి.
  ఎన్నోసార్లు పలకరించబోయింది, నాపనులు, నా తొందర, పలకలేదు. ఇంత సుందరి, అంతగా దుఃఖిత.
  ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావని నేను అడగాలి. అడగలేదు. కారణం తెలియదు.
  పదవీ విరమణ చేశాక, ఆమె ఎక్కువసార్లు ఎదురు పడసాగింది. వెంటపడుతూ ఉంది. ముందు నడుస్తూ ఉంది. ఎదుట కూర్చుంటూ ఉంది.
  నేను పట్టించుకోలేదు. ఆమె పట్టించుకొంది.
  'తండ్రీ! బంగారు కొండా!'
  'ఎవరమ్మా మీరు?'
  'నేను నాన్నా! మీ ముత్తవ్వను'
  'ముత్తవ్వవా? మనుమరాలిలాగా ఉన్నారు మీరు'
  'నా వయస్సు మూడువేల ఇరవయ్యేళ్ళు!'
  'అదెలా సాధ్యం?'
  'మూడు వేలేళ్ళనాడు నా వయస్సు పెరగటం ఆగిపోయింది. అప్పుడూ ఇరవయ్యే! ఇప్పుడూ ఇరవయ్యే'
  'ఎలా వీలు?'
  'నా గుండె మండే అగ్నిగోళం. అందులో ప్రవేశించి, కాలి మసైపోవటం ఇష్టంలేక, భయంతో కాలం దూరంగా నిలబడిపోయింది'
  'ఎంత కాలం నుంచి ఈ ముసుగు?'
  'మూడు వేలేళ్ళ నుంచి!'
  'మీకు పెళ్ళయిందా?'
  'కాలేదు. విధవను!'
  'ఎలా సాధ్యం?'
  'నేను ప్రేమించిన వాడు నన్ను పెళ్ళాడకుండా చచ్చాడు. గాజులు పగలగొట్టాను'
  'అయ్యో!'
  'నా గోడు విను!'
  'వింటాను!'
  'దాన్ని రాయి!'
  'రాస్తాను!'
  'లోకానికియ్యి!'
  'ఇస్తాను!'
  'నువ్వు కన్నీటి నదివి. నేను దుఃఖ సముద్రాన్ని, సముద్రం నదిని కనికరించమని అర్ధిస్తూ ఉంది'
  'అవ్వా! అర్ధించవద్దు! ఆజ్ఞాపించు'
  18.7.2010 నుంచి 23.7.2010 దాకా ప్రతిరోజూ అర్ధరాత్రి సరీగ్గా ఒంటిగంటకు నిద్ర లేపేది. గోడు! నిర్విరామం! రాత! ఆమె చెప్పటం, నేను రాయటం.
  ఆ పైన వారం రోజులు నేను కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం తిరిగి హైదరాబాదు చేరాను. ఈవారం అంత వస్తూ పోతూ దిగులుగా కనిపించేది.
  1.8.2010 నుంచి 6.8.2010 దాకా ప్రతిరాత్రి - అదే సమయం. అదే టేబిల్‌, అవే కుర్చీలు, అదే రాత. చెప్పే పని ఆమెది. రాసే పని నాది.
  నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండమనేది. ఉండలేకపోయేవాణ్ణి.
  తాను పగిలిపోతున్న అగ్నిపర్వతమై, ఆక్రోశం లావా వెలికి కక్కేది. ఆమె నిప్పుల వాగయ్యేది. నా వళ్ళు వేడెక్కేది. నిరంతరం కన్నీటితో స్నానం చేస్తూనే ఉండేవాణ్ణి. లేకపోతే ఆ వేడికి మాడి మసైపోయి ఉండేవాణ్ణి. గది నిండా వెలుతురు ప్రవాహం. గుండెనిండా గోడు, ఘోష, హోరు, తుఫాను. ఉప్పెన ధ్వని, ప్రతిధ్వని. చుక్క నీరు లేదు. నిప్పుల వాన. మంటల హోరు. ఆమె మంటల్లో కరుగుతున్న మంచుకొండ. కాలుతున్న సువర్ణం. పుటం పెట్టిన మేలిమి బంగారం.
  రాత ముగిసింది.
  ఆమె గొంతు కన్నీటిలో తడిసిన, నానిన, ఆరిన ఎండిన ముసుగులాగా ఉంది. స్వరంలో తడిలేదు. పొడిలేదు. ఎడారి ఉంది. ఆమె చెప్పింది.
  'నాకు కన్నీరు లేదు'
  'నాకుంది!'
  'నీకుంటే చాలదు!'
  'మరి?'
  'లోకానికుండాలి.'
  'ఉంటుంది!'
  'నా గోడు జనం వినాలి!'
  'వింటారు'
  'నేను నా కన్నీటి మంటల బరువు దించుకొన్నాను!'
  'నేనెత్తుకొన్నాను.'
  ఆమె వెళ్ళి పోయింది. కాని మాటల మంటలు నా గదిలో టేబిల్‌మీద కాగితాల మీద పరచిపోయింది. కాగితాలు అనలాక్షరాలై రెపరెపలాడుతున్నాయి. ఏ క్షణాన మండుతాయో!
  ఫైరింజన్‌ పనిచేశాను.
  వాక్యాల్ని తడిపాను. మాటల్ని కడిగాను. అక్షరాల్ని తుడిశాను. ఆరబెట్టాను.
  కాలిన ఇనుం గాలికి ఆరినట్లు నెమ్మదిగా అక్షరాలు ఆరి, పదాలు ఎండి, వాక్యాలు పట్టుదొరికాయి.
  కుంపటినుంచి, కొలిమినుంచి బయట పడి వెలుతురు అక్షరాలు ఆడుకోసాగాయి.
  అగ్ని లిపి
  గది కొలిమి
  కలం పట్కారు
  గుండె ఇనుం
  చేతులు సమ్మెటలు
  10.8.2010 నుంచి 20.8.2010 దాకా పదాల్ని సాగ్గొట్టాను. చితగ్గొట్టాను. కాల్చాను. ముద్ద చేశాను. ఆటలాడాను. పాటలు పాడాను, ఏడుస్తూ ఉన్నాను.
  నా తిప్పలు చూస్తూ కిటికిలో కూర్చుంది అవ్వ. ఆమె అందగత్తె. సుందరే! యువతే! కానీ అవ్వ!
  'నా మాటల్ని చల్లార్చావా?'
  'పిడుగుల్ని పట్టుకోగలదా లోకం?'
  'నా గోడును స్ప ృశ్య యోగ్యంగా చేశావా?'
  'తప్పదు కదా!'
  'నీకు కూడా ఆ శక్తి లేదా? నా గోడును గోడుగానే పట్టుకోలేవా?'
  'నీ శక్తిని, స్రీ ్త శక్తిని, సంపూర్ణంగా గ్రహించటానికి లోకానికి నూత్నశక్తి కావాలి.'
  ఢిల్లీ, చెన్నై, తిరుపతి, కడప తిరిగి హైద్రాబాదుకు వస్తే అడిగింది. 'ఎందుకాపావు నా అక్షరాలకేళి?'
  'ఆ ఉడుకులో ఉండలేక!'
  'ఆ కాగితాలు హృదయాగ్ని మూటలు. వాటిని కాలుస్తావా?'
  'కాల్చను! కాలవు. అగ్నిని అగ్నితో ఆర్పలేను'
  'పారేస్తావా?'
  'అవి పారాడిన ప్రదేశం భస్మమవుతుంది'
  'మరేం చేస్తావు?'
  'పిడికిట్లో పెట్టుకోదగ్గ అగ్గిపెట్టెను చేస్తాను.'
  'ఏం లాభం?'
  'ఎవరికి అగ్గి అవసరమైతే వాళ్ళు వాడుకొంటారు.'
  'మిగతా లోకం?'
  'వెలుతురు సృష్టించుకొంటుంది!'
  'ఎప్పుడు?'
  'అంధకారంలో'
  1.9.2010 నుంచి దాన్ని అగ్గిపెట్టె చేయసాగాను. మేచ్‌బాక్స్‌ ఇండస్ట్రీ.
  నా కర్మాగారంలో ఉత్పత్తి పని మొదలు పెట్టినప్పుడు నా పెన్నును, నాకన్నును, నా గుండెను, నా రక్తాన్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్న అవ్వ తన కన్నీటితో నా గదిని కడిగింది. తుడిచింది. గదిలోకి గాలి రానిచ్చి ఆరనిచ్చింది. నేను చెప్పాను.
  'నా గదిలో నా కర్మాగారంలో తడి ఉండరాదు'
  'ఏం?'
  'అగ్గిపెట్టె తడవరాదు, నిమ్మెక్కరాదు.'
  'మరి నేను దుఃఖ సముద్రాన్ని కదా!'
  'నిజమే!'
  'నువ్వు కన్నీటి నదివి కదా!'
  'నిజమే!'
  'తడి తప్పదు కదా!'
  'కంటితడి, గుండెతడి, చేతిచెమ్మ కారాదు. అయినా అగ్గిపెట్టె తడిసిపోరాదు. చెమ్మెక్కరాదు. పెళపెళలాడాలి. ఎండలా, మంటలా!'
  'నీ యిష్టం'
  తొమ్మిది రోజులకు అగ్గిపెట్టె తయారయింది.
  అయినా గదిలో వరద తగ్గలేదు.
  ఆమె కన్నీరు. నాకన్నీరు. మాకు తెలుసు. నా గదికి తెలుసు. హృదయాలకు తెలుసు.
  ఆమే నేనూ కన్నీటి సంతానమే!
  కన్నీటికి ఆగ్రహం ఉంది. అనుగ్రహం ఉంది.
  రాముడంటే ఆగ్రహం.
  జనమంటే అనుగ్రహం
  ఆమె గోడే ఈ 'కన్నీటి గొంతు!'
  అశ్రు శుభాకాంక్షలతో
   మీ
   
  (కొలకలూరి ఇనాక్‌)
  9.9.2010
  మీర్‌పేట

Read Book

కన్నీటి గొంతు (ద్రావిడ దళిత బహుజన స్త్రీ కావ్యం)

Publication Date: May 05, 2010

Publisher: జ్యోతి గ్రంథమాల

Edition: 2010

Language: Telugu

Pages: 148

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.