Book

అరణ్య కాండము - శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము (పద్య కావ్యము)

విహారి,

Book
నా 'నుడి'
  పదచిత్ర బంధురంగా, పరమ సుందరంగా, ప్రాజ్ఞ జన మనోరంజకంగా శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము అరణ్యకాండమును ఛందస్సుందర పద్యకావ్యంగా సారస్వత వన విహారి 'విహారి' రచించడం శ్రీ రామానుగ్రహం కాక మరేమి? సర్వసమర్పణ భావంతో భక్తి ప్రపత్తులతో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ రామచంద్రుడికి పట్టిన హారతిది.
  మేదరి తడిక అల్లినట్లు, సాలె వస్త్రాన్ని నేసినట్లు కథను అలవోకగా అల్లే విహారి కవనంలోని అలవోకతనానికి కేతనమెత్తే కబ్బమిది
  ఈ పద్య కావ్యంలోని పదాల పోహళింపు అమోఘం. ఇంద్రవ్రజ, తరువోజ, మత్తకోకిల, మత్తాక్రీడ. అల్పాక్కర, మధ్యాక్కర, మధురాక్కరాది వైవిధ్యంగల ఛందోవృత్తరీతులను రసానుకూలంగా ప్రయోగించిన ప్రతిభాశాలి విహారీ కావ్యాన్ని ప్రాచీన ప్రబంధశైలిలో ఈ రోజుల్లో-శిల్పించడం అపురూపం.
  'రామారీ! ఇది శాపమొ వరమొ, ప్రారబ్ధంబొకో-కానిచో నా మాయల్‌ ధిషణా చమత్కృతి గతుల్‌, నైపుణ్యముల్‌ నేటికిన్‌ సామంజస్య విహీన కార్యమునకీ చందమ్ముగా రేగునే? ఏమో - ఈ ఘటనంబు? జీవుల మతుల్హేతుస్థితుల్‌ చిత్రమౌ!' (424)
  మారీచుడి మనస్సునకద్దంపట్టే పదబంధాలు పై పద్యంలో ఎంతో అందంగా ఒదిగిపోయినాయి. ఇది విహారి కల్పనా శిల్పానికొక్క ఉదాహరణం మాత్రమే.
  శబ్ద సౌందర్యం, అర్థగాంభీర్య మొకదానితో నొకటి పోటీపడుతూ, ఒకచోట నిలువలేక, నిల్వరించుకొనగలేక, పరుగులెత్తిన పదబంధాల రచన-ఈ రెండు పద్యాల్లో ద్యోతకమవుతుంది.
   ఒక చెట్టునుండి వేరొక చెట్టు కడకేగి
   'సీత మీకు కనిపించినదె?' యడుగు
   ఒక గుట్ట నుండి వేరొక గుట్ట దరిజేరి
   'సీత మీకడకు వచ్చినదె?' యనును
   ఒక మొక్క నుండి వేరొక మొక్క దాపించి
   'సీత పలుకరించి చేరెనె?' యను
   ఒక గట్టు దాకొని యూర్పిడి, కన్నీట
   'సీత కూర్చుండ విచ్చేసి జనెనె?'
   యనుచు ప్రశ్నించు, విలపించు, నంగలార్చు
   నిట్టులట్టులు బర్విడు, మెట్టులాడు,
   నిలిచి నిల్వక లేచును, నిల్వరించు
   కొనగలేకను తడవాడు, నినకులుండు! (684)
   
   చూతమా! ఏమాయె సీత? కాన్పించెనే?
   నీపమా! నా సీత జూపలేవె?
   సాలమా! నీ దృష్టి సారించి చూడవే
   మన సీత యెటనుండె, కనగలేవె?
   రాగపుష్పమ! అనురాగ వల్లరి సీత
   యిటువైపు వచ్చి భాషించలేదె?
   భూకేశమా! భూమి పుత్రికి నీనీడ
   నందిచ్చి వీడ్కోలు నంటివేమె?
   వృత్తఫలమ! సీత గతి వారించలేదె?
   తాపసద్రుమమ! తపస్వి! తరుణి సీత
   ఊసులాడిన పిదప యేయున్కి కరిగె
   పాపశమని! తెలుపుము నీ పాపయేది? (689)
  సీతావియోగంతో శ్రీరాముడు చెట్టు, గుట్ట, గట్టుల చేరి విలపిస్తూ-కనబడ్డ చెట్టును, గుట్టను, గట్టును, పుష్పాన్ని, ఫలాన్నీ సీతార్థియై-సీత ఉనికినీ, గతినీ తెల్పమని వాటిని కోరిన విధం, వేదనను చిత్రించిన రీతి - విహారి పదచిత్ర సౌందర్యానికి పరమ నిదర్శనం.
  'సౌందర్యమున కామె నిర్వచనము' 'సుధ్యుపాస్య' 'మృగము కాదది లక్ష్య స్పష్టజీవి' 'ముసురుపట్టిన నడిరేయి మొగిలు చాయ యౌను సీత మొగమ్ము' 'అడవియడవియే రామమయమయిపోయె'
  'కోరి కొలువితో తల గోకుకొనకుమయ్య' 'వ్రాత కందని మౌన భాష' 'మిత్ర రూపాన దిరిగెడు శాత్రవుండ!' 'బెల్లము గొట్టిన రాయి విధముగ నిలిచె' 'రామప్రేమంపు రాచిల్క' 'బంతి మోముల దొర' లాంటి పదచిత్రాల పరంపర కవన వేగంతో కదులుతూ.. కావ్యానికి ఔన్నత్యాన్ని సమకూర్చింది
  పద్య ప్రియులందర్నీ పవిత్రీకరించే ఈ అందమైన కావ్యసృష్టితో లోకకల్యాణ కారకమైన, జగదానంద కారకమైన పవిత్ర కార్యాన్ని నిర్వహిస్తూన్న పుణ్యాత్ములు విహారికి
   అయిదు పదిచేస్తూ -
  -కె.వి.రమణ
Read Book

అరణ్య కాండము - శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము (పద్య కావ్యము)

Publication Date: Sep 01, 2016

Publisher: Venu Graphics

Edition: Sept 2016

Language: Telugu

Pages: 229

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.