Book

ఆంధ్ర రచయితలు ప్రథమ భాగము

మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి,

Book

 సమర్పణము
తాతయ్యా, కొనుమయ్య, యీ చిఱుతపొత్తం బుత్తమ శ్లోక గా
థా తాత్పర్య ననాధమై యలరి యంధ్రక్షోణి రాణించు ! నీ
కేతత్ స్వీకృతి దొడ్డగా; దయిన - దౌహిత్రుండనై పూజ్యపూ
జాతంత్రంబున నప్పులోగు నను విశ్వాసంబుతో నిచ్చెదన్.
సాగిన జీవితంబు, చెయిచాపని భావము, కీర్తిలిప్సకున్
లోగమి - రాగ నిస్పృహత - లోకము దాటినచూపు - నిన్నిటం
దాగిన కోవిదుండనగు త్వత్కవితా గజగర్భ పద్ధతిం
దోగినవాడ ; నీ నినువు దోయిట బోయుము పండుదీవనల్.
అరయిక చేసికో నొకటి యాత్మకు దోచెను నాకు ; అమ్మతో
సరణముగా గవిత్వధన మంపితి వింపిత ; మట్లు పిత్ర్యమై
సిరి నను సంక్రమించుటను జేసి భవస్కృతముం గృతజ్ఞతా
భర హృదయంబునం దలపు నాఱగ జెప్పెద ధన్యవాదముల్.
పసినాటం దనతండ్రి బాసి పసవింపందీసి - మానాన్న కా
రనుతో పాటుగ " వైద్యలక్షి " నిడి తౌరా ! నాటి నీ ప్రేమపుం
బస నీనా డొక భౌమనందన ననీ ప్రాగ్భారమై మాడు పం
గన మింపారెడి నన్నచో నతిశయోక్తం బౌనొ లోకానకున్.
తిరుపతి కవీశ్వరులు ' దేవి చరిత ' రచన
బసదనాన నర్ధానన మొసగి రనగ -
నీకవిత్వాధికృతులు గణింప దరమె !
నీకు నాయిచ్చుకాన్క యుల్లాకుతుంక.
ఇలువేల్పై కరుణించి పూటపడి నీ
కేలోటునున్ రాని య
యట్టులు దీవించెడి ' కామవల్లి ' కృప గ
ట్టుల్ దాటి నామీద, పొం
గులుగట్టన్ మఱియెన్ని కట్టుదునొ, ని
గ్గుల్ దేఱు నేతాదృ గు
జ్జ్వల బంధంబులు, భావబంధుర కృతుల్
భాషా విభూ షోన్నతుల్.
 రాజమహేంద్రవరము వికృతి శ్రావణి
 -సత్యనారాయణశాస్త్రి
Read Book

ఆంధ్ర రచయితలు ప్రథమ భాగము

Publication Date: Sep 01, 1950

Publisher: సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్

Edition: 2017

Language: Telugu

Pages: 528

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.